Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Reklamace zboží
Reklamace zboží

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

 1. Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí Obchodních podmínek platných pro internetový obchod umístěný na internetové adrese www.allfordogs.cz (dále jen „OP“), přičemž internetový obchod je provozován fyzickou osobou Dominika Kirschová,  se sídlem Ke Hřišti 114, 282 01  Přišimasy, identifikační číslo: 09844155, zapsané v živnostenským rejstříku Městským úřadem v České Brodě. (dále jen „reklamační řád“).
 2. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním OP a tímto reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Tento Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

PODMÍNKY REKLAMACE

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 2. Nelze reklamovat zboží, které má vady v důsledku:
  • nesprávného použití nebo nevhodné údržby,
  • použití v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy vhodnému prostředí pro jeho použití,
  • přirozených změn materiálu, z nichž je vyrobeno,
  • poškození zboží kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo přírodními živly,
  • mechanického poškození a běžného opotřebení,
  • nesprávného skladování zboží,
  • nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu nebo všeobecnými zásadami.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Vyskytne–li se vada u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, je kupující oprávněn tuto vadu bez zbytečného odkladu reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění).
 2. Kupující se povinen v každém případě prokázat nákup zboží (fakturou).
 3. Kupující může reklamovat zboží zasláním písemného oznámení o reklamaci, může tak učinit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu info@allfordogs.cz, přičemž kupující je povinen zaslat zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
  • Allfordogs.cz, Dominika Kirschová, Ke Hřišti 114, 282 01  Přišimasy

  • Do reklamace, které adresoval společně se zbožím musí kupující uvést:

   1) jméno a příjmení,
   2) adresu bydliště popř. doručovací adresu,
   3) telefonní kontakt, adresu elektronické pošty,
   4) datum převzetí zboží, název zboží, číslo objednávky (faktury), reklamované množství,
   5) popis vady a návrh na vyřízení reklamace

 4. Reklamované zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací a čisté, při přepravě by mělo být též zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (ode dne předání/doručení zboží prodávajícímu), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
 6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále prodávající pošle kupujícímu pomocí elektronické pošty potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 7. Po vyřízení reklamace zašle prodávající reklamované zboží kupujícímu zpět na uvedenou adresu v Formuláři pro reklamaci zboží
 8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů nutných a účelných k tomuto odstoupení.
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží a škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.